Program: Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020

Javni razpis: Prva zaposlitev: Pomočnik vzgojitelja sem 2017-2018

Obdobje operacije: »PVS obdobje B«

OŠ Sveti Tomaž se je prijavila in bila uspešna na javnem razpisu za dodelitev sredstev »Prva zaposlitev: Pomočnik vzgojitelja sem 2017-2018 (PVS obdobje A), ki ga je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v vlogi posredniškega organa skladno s slovensko kohezijsko uredbo, objavilo v Uradnem listu RS, št. 27/2017, dne 2. 6. 2017. Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju od 2014 do 2020, prednostna os: 8 »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«; prednostna naložba: 8.2 »trajnostna vključitev mladih na trg dela (ESS), zlasti tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje in usposabljanj, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek izvajanja jamstva za mlade«; specifični cilj: 8.2.1 » Znižanje brezposelnosti mladih.«

Zaposlena na projektnem delovnem mestu (pomočnik vzgojitelja začetnik): Mihaela Cizerl

Načrt usposabljanja pomočnika vzgojitelja začetnika bo temeljil na sledenju naslednjim ciljem:

 

 • Se odgovorno vključuje v življenje in delo vrtca.
 • Sprejme naloge, ki so ji zadane in jih vestno opravi.
 • Upošteva in izhaja iz Kurikuluma za vrtce, se ga uči uporabljati pri vzgojnem
 • Pozna in upošteva ter razume  razvojne značilnosti
 • S svojim vedenjem deluje v celoti spodbudno in pomirjujoče – je zgled za otroke.
 • Se zna ustrezno odzvati na otrokova vprašanja in jih pri tem spodbuja.
 • Ima primeren odnos do staršev, zaposlenih, nadrejenih, upošteva pravice otrok, staršev, zna vzpostaviti stik.
 • Se ustrezno pogovarja z otroki, ima prijeten odnos, uporablja knjižni pogovorni jezik, se trudi v tej smeri.
 • Sodeluje pri načrtovanju, izvajanju vzgojnega dela. .
 • Se zna samostojno organizirati in izvajati dejavnosti v kotičkih.
 • Dobro povezuje strokovno-teoretična in praktična znanja .
 • V delo vključuje znanja iz različnih področij, obvladuje situacijo in postopoma ne potrebuje pomoči.
 • Je fleksibilna, se zna prilagoditi situaciji in je pri tem strokovna.
 • Je sposobna sodelovati z drugimi, sprejemati kompromise.
 • V delo vnaša svoje ideje in je izvirna.
 • Spodbuja ustvarjalnost pri otrocih, je inovativna.
 • Sodeluje pri skupnih nalogah vrtca v skladu z letnim delovnim načrtom
 • Odgovorno skrbi za varnost otrok.
(Skupno 139 obiskov, današnjih obiskov 1)