Program: Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020

Javni razpis: “Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2021”

OŠ Sveti Tomaž se je prijavila in bila uspešna na javnem razpisu za dodelitev sredstev »Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2020 (Sklop A; pomočnik vzgojitelja začetnik), ki ga je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v vlogi posredniškega organa skladno s slovensko kohezijsko uredbo, objavilo v Uradnem listu RS, št. 69/19 in 1/29. Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju od 2014 do 2020.

Prednostna os: 8 »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«

Prednostna naložba: 8.2 »trajnostna vključitev mladih na trg dela (ESS), zlasti tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje in usposabljanj, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek izvajanja jamstva za mlade«

Specifični cilj: 8.2.1 » Znižanje brezposelnosti mladih.«

Zaposlena na projektnem delovnem mestu (vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja začetnik): Martina Križanič

Trajanje operacije: 1. 11. 2020 – 31. 3. 2021

Načrt usposabljanja pomočnika vzgojitelja začetnika bo temeljil na sledenju naslednjim ciljem:

 • Se odgovorno vključuje v življenje in delo vrtca.
 • Sprejme naloge, ki so ji zadane in jih vestno opravi.
 • Upošteva in izhaja iz Kurikula za vrtce, se ga uči uporabljati pri vzgojnem delu.
 • Pozna in upošteva ter razume  razvojne značilnosti.
 • S svojim vedenjem deluje v celoti spodbudno in pomirjujoče – je zgled za otroke.
 • Se zna ustrezno odzvati na otrokova vprašanja in jih pri tem spodbuja.
 • Ima primeren odnos do staršev, zaposlenih, nadrejenih, upošteva pravice otrok, staršev, zna vzpostaviti stik.
 • Se ustrezno pogovarja z otroki, ima prijeten odnos, uporablja knjižni pogovorni jezik, se trudi v tej smeri.
 • Sodeluje pri načrtovanju, izvajanju vzgojnega dela. .
 • Se zna samostojno organizirati in izvajati dejavnosti v kotičkih.
 • Dobro povezuje strokovno-teoretična in praktična znanja .
 • V delo vključuje znanja iz različnih področij, obvladuje situacijo in postopoma ne potrebuje pomoči.
 • Je fleksibilna, se zna prilagoditi situaciji in je pri tem strokovna.
 • Je sposobna sodelovati z drugimi, sprejemati kompromise.
 • V delo vnaša svoje ideje in je izvirna .
 • Pokaže in izkoristi svoja močna področja (glasba).
 • Spodbuja ustvarjalnost pri otrocih, je inovativna.
 • Sodeluje pri skupnih nalogah vrtca v skladu z letnim delovnim načrtom
 • Se zaveda odgovornosti za varnost otrok.
(Skupno 150 obiskov, današnjih obiskov 1)