Ravnateljica

Irma Murad

Elektronski naslov: irma.murad@guest.arnes.si, irma.murad@ostomaz.si

Telefon: 02 713 30 50

Fax: 02 713 30 60

Pristojnosti ravnateljice

Pristojnosti ravnatelja opredeljuje 49. člen Zakona o organizaciji in financiranju v vzgoji in izobraževanju. Te naloge so:

– organizira, načrtuje in vodi delo vrtca oziroma šole,

– pripravlja program razvoja vrtca oziroma šole,

– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in je odgovoren za njegovo

izvedbo,

– je odgovoren za uresničevanje pravic otrok ter pravic in dolžnosti učencev,

vajencev, dijakov, študentov višje šole in odraslih,

– vodi delo vzgojiteljskega, učiteljskega in predavateljskega zbora,

– oblikuje predlog nadstandardnih programov,

– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev,

– organizira mentorstvo za pripravnike,

– prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu vzgojiteljev oziroma učiteljev,

spremlja njihovo delo in jim svetuje,

– predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive,

– odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,

– spremlja delo svetovalne službe,

– skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure in

druge oblike sodelovanja),

– obvešča starše o delu vrtca oziroma šole in o spremembah pravic in

obveznosti učencev, vajencev in dijakov,

– spodbuja in spremlja delo skupnosti učencev, vajencev oziroma dijakov ter

študentov višje šole,

– odloča o vzgojnih ukrepih,

– zagotavlja izvrševanje odločb državnih organov,

– zastopa in predstavlja vrtec oziroma šolo in je odgovoren za zakonitost dela,

– določa sistemizacijo delovnih mest,

– odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev,

– skrbi za sodelovanje šole s šolsko zdravstveno službo in

– je odgovoren za zagotavljanje in ugotavljanje kakovosti s samoevalvacijo in

pripravo letnega poročila o samoevalvaciji šole oziroma vrtca,

– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi

Usklajevanje

Ravnateljica usklajuje in izvaja naloge, ki jih oblikujejo:

Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport, Zavod RS za šolstvo, Svet zavoda, Svet staršev, Občina Sveti Tomaž, delavci zavoda, učenci zavoda, starši učencev. Skrbi za povezovanje šole z lokalno skupnostjo in društvi v kraju.

Organizacija dela

Ravnateljica je odgovorna za: strokovno zasedbo vseh delovnih mest, materialne pogoje dela, videz šole, opremljanje šole s sodobno učno tehnologijo in strokovno literaturo, dobro organizacijo vzgojno-izobraževalnega procesa.

Pedagoško vodenje

Ravnateljica kot pedagoški vodja skrbi za naslednja področja pri vzgojno-izobraževalnem procesu: načrtovanje, spremljanje, koordiniranje, analiziranje, vrednotenje, ocenjevanje, hospitiranje – spremljava pouka. K pedagoškemu vodenju sodi tudi spremljava pouka. Spremljava zaposlenih strokovnih delavcev se vsebinsko navezuje na prednostni nalogi in razvojno nalogo z večjim poudarkom na spremljavi motivacije ali uporabe IKT. Strokovni delavci si sami izberejo uro za hospitacijo. Pred hospitacijo je potrebno predložiti pripravo na pouk. Po izvedeni hospitaciji sledi evalvacija hospitacije.

(Skupno 2.071 obiskov, današnjih obiskov 1)