Svet osnovne šole Sveti Tomaž ima štiriletni mandat. Sestavljajo ga:

Predstavniki ustanovitelja Občine Sveti Tomaž Ivan Rakuša  
  Petra Prelogar  
  Ivana Reihss  
Predstavniki staršev Saša Voršič  
  Andreja Fridman Vidovič  
  Blanka Kosi Raušl  
Predstavniki OŠ Sveti Tomaž Mateja Munda (predsednica)  
  Drago Slavinec  
  Tanja Hebar  
  Tadeja Vrbnjak Zorman  
  Silvija Belšak Viher  
 
Svet javnega vrtca oziroma šole imenuje in razrešuje ravnatelja vrtca oziroma šole, sprejema program razvoja vrtca oziroma šole, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi, sprejme letno poročilo o samoevalvaciji šole oziroma vrtca, odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov, obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki, odloča o pritožbah v zvezi s statusom, vajenca, dijaka, študenta višje šole in odraslega kot drugostopenjski organ, če z zakonom ni določeno drugače, o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja, obravnava zadeve, ki mu jih predloži vzgojiteljski, učiteljski, andragoški oziroma predavateljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev, skupnost učencev, vajencev, dijakov ali študentov in opravlja druge naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi.
(Skupno 439 obiskov, današnjih obiskov 1)