Nacionalno preverjanje znanja

Nacionalno preverjanje znanja določa Zakon o osnovni šoli  – 64. člen:

»V 6. in 9. razredu se znanje učencev preverja z nacionalnim preverjanjem znanja, s katerim se preverjajo standardi znanja, določeni z učnim načrtom (v nadaljnjem besedilu: nacionalno preverjanje znanja). Nacionalno preverjanje znanja je za učence 6. in 9. razreda obvezno.  V 6. razredu osnovna šola po predpisanem postopku izvede nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine ali italijanščine oziroma madžarščine na narodno mešanih območjih, matematike in prvega tujega jezika.  V 9. razredu osnovna šola po predpisanem postopku izvede nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine ali italijanščine oziroma madžarščine na narodno mešanih območjih, matematike in tretjega predmeta, ki ga določi minister.  Tretji predmet določi minister tako, da v mesecu septembru izmed obveznih predmetov 8. in 9. razreda izbere največ štiri predmete in določi, iz katerega tretjega predmeta se bo preverjalo znanje na posamezni šoli.  V šolskem letu 2021/ 22 je ta predmet angleščina na OŠ Sveti Tomaž. Osnovna šola starše pisno obvesti o dosežkih učenca pri nacionalnem preverjanju znanja.  Dosežki nacionalnega preverjanja znanja so dodatna informacija o znanju učencev.  Podatki in analize o dosežkih nacionalnega preverjanja znanja se ne smejo uporabiti za razvrščanje šol.  Za učence zasebnih šol in šol, ki izvajajo program osnovne šole po posebnih pedagoških načelih, je tretji predmet pri nacionalnem preverjanju znanja prvi tuji jezik.  Učenci priseljenci iz drugih držav, katerih materni jezik ni slovenski in se prvič vključijo v osnovno šolo v Republiki Sloveniji v 6. in 9. razredu, opravljajo v tem šolskem letu nacionalno preverjanje znanja prostovoljno.

 Podrobnejše določbe o izvajanju nacionalnega preverjanja znanja izda minister.«

Informacije za starše in učence o NPZ

Koledar NPZ

Nacionalno preverjanje znanja je namenjeno učencem 6. in 9. razreda. Na Državnem izpitnem centru (RIC) so pripravili publikacijo z naslovom Informacije za učence in starše, ki je objavljena v elektronski obliki na spletni strani Državnega izpitnega centra (http://www.ric.si) in na spletni strani šole. V 6.  razredu poteka NPZ iz slovenščine, matematike in angleščine, v 9. razredu iz slovenščine, matematike in biologije.

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA (NPZ)

NPZ iz slovenščine za 6. in 9. razred 4. 5. 2022 (sreda)
NPZ iz matematike za 6. in 9. razred 6. 5. 2022 (petek)

NPZ iz tretjega predmeta za 9. razred (angleščina)

NPZ iz angleščine za 6. razred

10. 5. 2022 (torek)

 

SEZNANITEV Z REZULTATI NPZ

Seznanitev učencev 9. a z rezultati

1. 6. 2022 (sreda)

2. 6. 2022 (četrtek)

3. 6. 2022 (petek)

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v  9. a 2. 6. 2021 (četrtek)
Seznanitev učencev 6. a z rezultati

8. 6. 2022 (sreda)

9. 6. 2022 (četrtek)

10. 6. 2022 (petek)

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v  6. a 8. 6. 2021 (sreda)

 

Učitelji predmetov, ki so zajeti pri nacionalnem preverjanju, ob zaključku šolskega leta pripravijo kvalitativno analizo in jo predstavijo vsem strokovnim delavcem na pedagoški konferenci. Ta analiza je namenjena podlagi za načrtovanje dela v novem šolskem letu.

(Skupno 270 obiskov, današnjih obiskov 2)