NAVODILA ZA UPRAVLJANJE UČBENIŠKIH SKLADOV

Učbeniški sklad je v skladu z ZOFVI in Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov ustanovljen zato, da se učenkam in učencem zagotovi učbenike, ki jih potrebujejo pri pouku. V učbeniški sklad se lahko vključijo učbeniki, objavljeni v Katalogu učbenikov.  Učbeniški skladi se vzpostavljajo za vse razrede osnovne šole. Pri upravljanju učbeniškega sklada upoštevajte Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov ter druga zakonska določila (ZOFVI, Zakon o računovodstvu, Zakon o javnih naročilih, Zakon o varovanju osebnih podatkov).

Izposojevalnina

Starši učenk in učencev se sami odločijo, ali bodo učbenik kupili ali si ga bodo izposodili na šoli. Izposojevalnino, ki jo šola izračuna v skladu s Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov, sofinancira Ministrstvo za šolstvo in šport. Višino izposojevalnine predlaga skrbnik, pisno pa potrdi ravnatelj. Šole zneske vnesejo v aplikacijo Trubar v zahtevek za izplačilo.  Šole ne smejo zaračunavati izposojevalnine za učbenike po tem, ko so z izposojevalnino in drugimi finančnimi sredstvi pokrile vse stroške glede učbenika (kamor spada tako nabavni strošek kot tudi drugi sorazmerni stroški povezani z upravljanjem učbeniških skladov). V  treh letih se stroški nakupa učbenikov lahko ne pokrijejo z izposojevalnino, saj moramo upoštevati spreminjanje števila uporabnikov sklada, stroške upravljanja sklada itd. Izposojevalnino sofinancira Ministrstvo za šolstvo in  šport, v zadnjih letih je bilo financiranje 100-odstotno. Šole so dolžne učence oziroma njihove starše obvestiti  o pravicah in dolžnostih v zvezi z izposojanjem učbenikov. Če konec leta učenci vrnejo poškodovan učbenik ali pa ga sploh ne vrnejo, plačajo zanj odškodnino v skladu s 5. členom Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov. Učenec se lahko med letom tudi odloči, da bo posamezen učbenik obdržal.

Skrbnik sklada

Skrbnik učbeniškega sklada je imenovan s pisnim sklepom in za svoje delo prejme nagrado po enačbi v skladu s 7. členom Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov. Nagrada je izplačana enkrat letno. Skrbnikov je lahko več, nagrada se v tem primeru deli glede na dogovor med ravnateljem in skrbniki. Višino bruto nagrade si lahko skrbniki učbeniških skladov izračunajo v aplikaciji Trubar.

Izbor učbenikov, delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv

Šole izberejo za posamezen razred učbenike, delovne zvezke in druga učna gradiva, ki jih bodo učenci uporabljali pri pouku v skladu z 10. členom Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov. O izboru delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv pridobijo soglasje sveta staršev glede cene.  Strokovnim aktivom priporočamo, da Katalog učbenikov skrbno pregledajo in se samostojno odločijo tako, da bo izbor racionalen in da bodo izbrane učbenike lahko uporabljali do izteka njihove veljavnosti. Naslovov učbenikov naj ne menjajo. Prav tako skrbno naj izberejo tudi delovne zvezke in druga učna gradiva, vendar morajo upoštevati, da je učbenik osnovno učno sredstvo za doseganje vzgojno-izobraževalnih ciljev in standardov znanja, opredeljenih v učnem načrtu. Prednost potrjenih učbenikov je, da so na poti do potrditve vsebinsko in oblikovno urejeni, lektorirani, dvakrat recenzirani. Učitelj od učencev lahko brezpogojno zahteva samo potrjene učbenike.  Seveda učitelji ob potrjenih učbenikih lahko uporabljajo tudi druga učna gradiva, vendar naj se pri izboru obnašajo racionalno in naj izberejo gradiva, katerih vsebino poznajo v naprej in za katere so prepričani, da jih bodo med letom uspeli izpolniti in koristno uporabiti.

V skladu s Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov, morajo šole do konca marca koledarskega leta potrditi izbor učbenikov za prihodnje leto, do 1. junija pa izdelati še seznam delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv. Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov zahteva tudi pisno soglasje sveta staršev za skupno nabavno ceno delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za posamezen razred. O izboru učbenikov in drugih učnih gradiv obvestijo učence oz. njihove starše ter seznam objavijo na javnem mestu na šoli, ki ga praviloma uporabljajo za obveščanje ter na spletni strani šole.

Nakup učbenikov za učbeniški sklad
Učbenike, ki jih je šola izbrala za nakup za učbeniške sklade, mora šola nabaviti pred začetkom novega šolskega leta. Pri tem mora upoštevati notranji akt šole, ki ureja oddajo naročil male vrednosti ter druge akte s področja javnih naročil. Šola lahko nadomesti iztrošene, odkupljene in uničene učbenike oz. dokupi manjkajoče izvode za izposojo v prihodnjem šolskem letu. Predlog odpisa pisno potrdi ravnatelj. Šola izdela seznam potreb za nakup novih manjkajočih učbenikov za učbeniške sklade. Skrbnik sklada pripravi evidenco učbenikov, ki jih mora šola zagotoviti za izposojo v prihodnjem šolskem letu, evidenco pisno potrdi ravnatelj ter z njo seznani svet staršev in svet šole. Šola razdeli učbenike uporabnikom sklada najkasneje prvi teden pouka v novem šolskem letu.

Nakup delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv

 Če šola z ustanovitvenim aktom nima drugače določeno, posredništva pri nakupu drugih učnih gradiv za učence, ki presega dejavnosti iz prejšnje točke, ne sme opravljati. Šola lahko posreduje naročniške sezname trgovskih družb, knjigarn in papirnic učencem ter njihovim staršem, vendar na način, s katerim ne daje prednosti nobenemu izmed ponudnikov in brez sodelovanja delavcev šole pri izbiri ponudnika: starši naročajo naravnost od trgovcev in tudi plačajo trgovcem direktno brez posredovanja šole. Šola lahko ob koncu šolskega leta organizira predstavitev ponudnikov, vendar na način, s katerim ne daje prednosti nobenemu izmed ponudnikov. Šola lahko takšno predstavitev združi z dnevom menjave rabljenih učbenikov ali drugih knjig med učenci.

Obveščanje
Ravnatelji so dolžni skrbnikom učbeniških skladov omogočiti dostop do spletne strani MŠŠ, kjer se nahaja aplikacija Trubar ter okrožnice, navodila in morebitni obrazci v zvezi z učbeniškim skladom.

Aplikacija Trubar

 Osnovne šole podatke o učbenikih in drugih gradivih, ki jih uporabljajo na šoli, sproti vnašajo v aplikacijo Trubar. Dostop do aplikacije je mogoč preko Portala MŠŠ z uporabo certifikata. Na certifikatu morajo biti določene pravice za delo z aplikacijo »Trubar«. Vnašalcu, ki že ima certifikat pravice za vnos podatkov določi ravnatelj. Način določanja pravic uporabnikom in način naročanja certifikatov za osebe, ki certifikata še nimajo je opisan v okrožnici z dne 5. 7. 2007. Navodilo je objavljeno tudi na spletni strani MŠŠ.

Rokovnik

 • Do 31. maja: izbor učbenikov, ki jih predlaga strokovni aktiv, potrdi ravnatelj.
 • Do 1. junija: strokovni aktiv učiteljev predlaga ravnatelju seznam delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv, ki jih bodo učitelji in udeleženci izobraževanja uporabljali pri pouku v prihodnjem šolskem letu.
 • Do 10. junija: ravnatelj pridobi pisno soglasje sveta staršev za skupno nabavno ceno delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za posamezen razred oziroma letnik šole.
 • Do 15. junija: šola obvesti vse udeležence izobraževanja, katera učna gradiva bodo uporabljali v prihodnjem šolskem letu, sezname obesi na običajno mesto na šoli za sporočanje oziroma objavi na svoji spletni strani.
 • Do 24. junija: šola evidentira potrebe po izposoji učbenikov iz učbeniškega sklada za prihodnje šolsko leto.
 • Predlog odpisa neuporabnih učbenikov pisno potrdi ravnatelj. Skrbnik sklada pripravi evidenco učbenikov, ki jih mora šola zagotoviti za izposojo v prihodnjem šolskem letu. Evidenco pisno potrdi ravnatelj ter z njo seznani svet staršev in svet šole.
 • Do 31. avgusta: šola nakupe in odpise posameznih učbenikov vnese v aplikacijo Trubar.
  Prvi teden pouka: šola razdeli, izposodi učbenike.
 • Do 30. septembra: šola v aplikaciji Trubar izpolni obrazec za povračilo izposojevalnine, če še ni, vnese sezname delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv ter podatke o finačnih transakcijah v okviru učbeniškega sklada.
 • Do 30. oktobra: skrbnik učbeniškega sklada pripravi predlog za nagrado skrbniku/skrbnikom, ki jo pisno potrdi ravnatelj.
 • Do 31. decembra: šola v aplikacijo Trubar vnese vse preostale transakcije v okviru učbeniškega sklada.

Katalog učbenikov

 Objava tudi na spletni strani Zavoda RS za šolstvo http://www.zrss.si.

(Skupno 669 obiskov, današnjih obiskov 1)