VIZIJA: (P)OSTANIMO ODGOVORNI LJUDJE
Učence želimo pripraviti na življenje, da bodo odgovorne osebe do sebe, družbe in okolja, v katerem živimo.

VREDNOTE:

 • ZNANJE,
 • ODGOVORNOST,
 • SPOŠTOVANJE,
 • UČNE IN DELOVNE NAVADE.

NAČELA:

 • SODELOVANJE MED UČENCI, STARŠI IN UČITELJI,
 • ENAKE MOŽNOSTI ZA VSE UČENCE (isti cilji – različne poti),
 • SKUPNO REŠEVANJE TEŽAV,
 • ZAUPANJE in ZAUPNOST.

POSLANSTVO nas strokovnih delavcev je vzgojiti in izobraziti učenca,

 • ki bo čustveno stabilen in zadovoljen s sabo in drugimi,
 • ki bo pripravljen za nadaljnje izobraževanje,
 • ki mu bo omogočalo neodvisno, učinkovito in ustvarjalno soočanje z družbenim in naravnim okoljem,
 • ki bo imel razvit čut pripadnosti svoji kulturni tradiciji, kljub globalizaciji sveta, in
 • ki bo samostojen, ustvarjalen in kritičen ter odgovoren posameznik.

TEMELJNA USMERITEV ŠOLE

Podlaga za oblikovanje prednostne naloge v šolskem letu 2021/22 je v globalnih ciljih, ki so zapisani v Razvojnem načrtu.       

Razvojni načrt šole je izhodiščni dokument, v katerem so se  oblikovali okvirni cilji, ki jih na naši šoli želimo doseči v petletnem obdobju. Izhajali smo iz štirih področij: vzgojno-izobraževalni proces, zadovoljstvo udeležencev v vzgojno-izobraževalnem procesu, razvoj zaposlenih in materialni pogoji. Globalni cilji so:

 • Dvigniti kakovost pedagoškega procesa z vključevanjem učinkovitih didaktičnih strategij.
 • Dvigniti raven zadovoljstva učencev, staršev, strokovnih delavcev.
 • Izboljšati materialne pogoje.
 • Individualni načrt profesionalnega razvoja strokovnih delavcev uskladiti s področji izobraževanj.
 • Razvijanje digitalne kompetence.

V povezavi z globalnimi cilji v Razvojnem načrtu so v šolskem letu 2022/23 prednostne naloge, ki so bile predstavljene strokovnim delavcem na pedagoški konferenci:

Globalni cilji v RN PREDNOSTNA NALOGA CILJI
Dvigniti kakovost pedagoškega procesa. RAZVIJANJE INOVATIVNIH UČNIH OKOLIJ
 • Aktivno sodelovanje v razvojni nalogi.
 • Aktivno sodelovanje v projektu razvijanja digitalne kompetence.
 • Uporaba IKT pri pouku (pouku na daljavo).
Dvigniti kakovost pedagoškega procesa. UPORABA RAZNOLIKIH STRATEGIJ UČENJA
 • Priporoča se uporaba strategij: ATS prečne veščine, podjetništvo, formativno spremljanje, bralno učne strategije,…
 • Uporaba IKT pri pouku.
Dvigniti kakovost pedagoškega procesa.

RAZVIJANJE DIGITALNE KOMPETENCE

 

 • Sledenje razpisom na področju opremljanja z IKT.
 • Vzpostavitev interaktivnih učnih okolij.
Izboljšati materialne pogoje VZDRŽEVANJE PROSTOROV
 • Urejanje okolice šole in notranjosti šole.

Od  šolskega leta 2020/21 sodelujemo v večletni razvojni nalogi Zavoda za šolstvo. Zajema tudi šolsko leto 2022/23.

Razvojna naloga Namen Nosilec Šolski tim
USTVARJANJE UČNIH OKOLIJ ZA 21. STOLETJE Povezovanje vključenih vzgojno izobraževalnih zavodov v uvajanju, preizkušanju, razvijanju in poglabljanju strategij formativnega spremljanja. Zavod za šolstvo RS

Vodja tima: T. Hebar

M. Lorenčič

M. Lalić

K. Hekič

T. Vrbnjak Z.

Z. Šafarič

I. Murad

Na podlagi študijske skupine za likovno umetnost je v razvojno nalogo vključena tudi učiteljica likovne umetnosti, Z. Šafarič.

Posebna naloga Standard/kazalnik Nosilec Šolski tim
MREŽENJE ZA KAKOVOST

Dosežki učencev ter dosežki otrok v razvoju in učenju:

S: Učenci napredujejo v znanju in spretnostih, zapisanih v kurikularnih dokumentih ter dosegajo zastavljene cilje.

K: Učenci izkazujejo kakovostno znanje in napredek v znanju.

Varno in spodbudno učno okolje:

S: V šoli vsem zagotavljamo vključenost ter fizično in psihosocialno varnost.

K: V šoli podpiramo skrb za zdravje in dobro počutje.

Zavod za šolstvo RS Ravnateljica in 2 člana

 

(Skupno 254 obiskov, današnjih obiskov 1)