VIZIJA: (P)OSTANIMO ODGOVORNI LJUDJE
Učence želimo pripraviti na življenje, da bodo odgovorne osebe do sebe, družbe in okolja, v katerem živimo.

VREDNOTE:

 • ZNANJE,
 • ODGOVORNOST,
 • SPOŠTOVANJE,
 • UČNE IN DELOVNE NAVADE.

NAČELA:

 • SODELOVANJE MED UČENCI, STARŠI IN UČITELJI,
 • ENAKE MOŽNOSTI ZA VSE UČENCE (isti cilji – različne poti),
 • SKUPNO REŠEVANJE TEŽAV,
 • ZAUPANJE in ZAUPNOST.

POSLANSTVO nas strokovnih delavcev je vzgojiti in izobraziti učenca,

 • ki bo čustveno stabilen in zadovoljen s sabo in drugimi,
 • ki bo pripravljen za nadaljnje izobraževanje,
 • ki mu bo omogočalo neodvisno, učinkovito in ustvarjalno soočanje z družbenim in naravnim okoljem,
 • ki bo imel razvit čut pripadnosti svoji kulturni tradiciji, kljub globalizaciji sveta, in
 • ki bo samostojen, ustvarjalen in kritičen ter odgovoren posameznik.

TEMELJNA USMERITEV ŠOLE

Podlaga za oblikovanje prednostne naloge v šolskem letu 2020/21 je v globalnih ciljih, ki so zapisani v Razvojnem načrtu.       

Razvojni načrt šole je izhodiščni dokument, v katerem so se  oblikovali okvirni cilji, ki jih na naši šoli želimo doseči v petletnem obdobju. Izhajali smo iz štirih področij: vzgojno-izobraževalni proces, zadovoljstvo udeležencev v vzgojno-izobraževalnem procesu, razvoj zaposlenih in materialni pogoji. Globalni cilji so:

 • Dvigniti kakovost pedagoškega procesa z vključevanjem učinkovitih didaktičnih strategij.
 • Dvigniti raven zadovoljstva učencev, staršev, strokovnih delavcev.
 • Izboljšati materialne pogoje.
 • Oblikovati individualni načrt profesionalnega razvoja strokovnih delavcev.
 • Dodano: Strokovne delavce in učence usposobiti za kvalitetno izvajanje procesa učenja na daljavo.

V povezavi z globalnimi cilji v Razvojnem načrtu so v šolskem letu 2020/21 prednostne naloge:

 

Globalni cilji v RN

PREDNOSTNA NALOGA CILJI
Dvigniti kakovost pedagoškega procesa. UDEJANJANJE ELEMENTOV VKLJUČUJOČE ŠOLE

Ø Načrtno vnašanje elementov formativnega spremljanja v pouk.

Ø Razvijanje prečnih veščin.

Ø Uporaba IKT pri pouku (pouku na daljavo).

Izboljšati materialne pogoje

POSODOBITEV PROGRAMSKE OPREME

 

 

 

 

VZDRŽEVANJE PROSTOROV

Ø  Sledenje razpisom na področju opremljanja z IKT.

Ø  Vzpostavitev interaktivnih učnih okolij.

Ø  Načrtno izobraževanje na področju računalništva (zaposleni, učenci).

Ø  Urejanje okolice šole in notranjosti šole.

V avgustu 2020 smo se prijavili na razpis Zavoda za šolstvo za vključitev v razpisano razvojno nalogo, ki bo trajala daljše obdobje.

Razvojna naloga Namen Nosilec Sodelujoči
USTVARJANJE UČNIH OKOLIJ ZA 21. STOLETJE Povezovanje vključenih vzgojno izobraževalnih zavodov v uvajanju, preizkušanju, razvijanju in poglabljanju strategij formativnega spremljanja. Zavod za šolstvo RS

I. Murad

M. Vajda

T. Hebar

M. Lorenčič

M. Lalić

K. Hekič

T. Vrbnjak Z.

 

Na podlagi študijske skupine za likovno umetnost je v razvojno nalogo vključena tudi učiteljica likovne umetnosti, Z. Šafarič.

(Skupno 171 obiskov, današnjih obiskov 1)