Katalog informacij javnega značaja zajemajo:

1.Osnovni podatki o katalogu
 
2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga
 
3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
 
4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv zavoda:
Osnovna šola Sveti Tomaž

Sveti Tomaž 11

2258 Sveti Tomaž

telefon: 02 719 51 05

fax: 02 713 30 60
Odgovorna uradna oseba:
Ravnateljica: Irma Murad
Datum prve objave kataloga:
Datum sprejema kataloga: 1. 7. 2013
Datum zadnje spremembe: 1. 7. 2013
Katalog je dostopen na spletnem naslovu in v fizični obliki:
https://www.ostomaz.si/

Sveti Tomaž 11, 2258 Sveti Tomaž

2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja
2. a Organigram in podatki o organizacijah zavoda
Kratek opis delovnega področja zavoda: osnovnošolsko izobraževanja ter vzgoja in varstvo predšolskih otrok .
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:
Osnovna šola Sveti Tomaž, Sveti Tomaž 11, 2258 Sveti Tomaž
Vrtec pri Osnovni šoli Sveti Tomaž, Sveti Tomaž 11, 2258 Sveti Tomaž
Organigram zavoda:
Organigram zavoda
2. b Kontaktni podatki uradnih oseb pristojnih za posredovanje informacij javnega značaja
Pristojni osebi:
Irma Murad, ravnateljica
(02) 719 51 05

os.tomaz-ormoz@guest.arnes.si
Sveti Tomaž 11, 2258 Sveti Tomaž

Mateja Vajda, pomočnica ravnateljice za vrtec
(02) 713 30 51

mateja.vajda@vrtecostzomaz.si

Sveti Tomaž 11, 2258 Sveti Tomaž
2. c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)
Notranji predpisi:

 • Akt o ustanovitvi,
 • Hišni red,
 • Izjave o varnosti z oceno tveganja,
 • Katalog informacij javnega značaja,
 • Kriteriji za dodelitev sredstev za subvencioniranje šole v naravi,
 • Kriteriji za sprejem otrok v vrtec,
 • Načrt integritete,
 • Načrt varnih šolskih poti,
 • Navodilo za popis sredstev in obveznosti do virov sredstev – inventura ,
 • Požarna varnost (Požarni red, Požarni načrt in Navodila za izvajanje evakuacije),
 • Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti (status učenca),
 • Pravila o zaščiti delavcev pred nasiljem,
 • Pravila šolske prehrane,
 • Pravila šolskega reda,
 • Pravila za nadzor živil – HACCP sistem,
 • Pravila zavoda,
 • Pravila o organizaciji in sistematizaciji delovnih mest,
 • Pravilnik o prepovedi in ugotavljanju alkoholiziranosti ali omamljenosti ter o prepovedi kajenja,
 • Pravilnik o računovodstvu,
 • Program pregledov in vzdrževanja igral ter igrišč,
 • Ukrepi za preprečevanje legionel,
 • Vzgojni načrt,

Državni predpisi:

Predpisi EU:
Na našem področju ni predpisov, ki bi bili regulirani s strani EU.
2. d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)
Predlogi predpisov:
V postopku ni nobenega predloga predpisov.
2. e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentov:
Letni delovni načrt (LDN) 2015/2016
2. f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih vodi organ:

 • Vpis v prvi razred
 • Odločanje o pritožbah na dajanje informacij javnega značaja

2. g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
Seznam evidenc:
Jih ni.
2. h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk:
Jih ni.
2. i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov
Sklopi informacij sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa:

 • Objava že posredovanih informacij javnega značaja,
 • Šolski koledar za šolsko leto 2015/2016,
 • Seznam učnih gradiv

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:
Večina informacij je dostopna prek spleta https://www.ostomaz.si/ ob vsakem času.

Informacije so fizično dostopne v delovnem času na sedežu šole.

4. Stroškovnik iz 36. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja in cenik
Stroškovnik in cenik se izračunata po Uredbi o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (URS št. 95/2011-25. 11. 2011, velja od 1. 12. 2011).

5. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja
Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov:

(Skupno 1.116 obiskov, današnjih obiskov 1)