IZBIRNI PREDMETI

Izbirni predmeti so način prilagajanja osnovne šole individualnim razlikam in interesom učencev. So priložnost, da učenci ob lastni izbiri teh predmetov poudarijo in razvijajo svoje močne strani in sposobnosti ter se pri njih dokažejo. Učenci se lahko odločajo za določen izbirni predmet tudi z vidika nameravanega nadaljnjega šolanja.

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

Neobvezni izbirni predmeti so del razširjenega programa osnovne šole, v katerega se učenci vključujejo prostovoljno.

Šola za učence 4., 5. in 6. razreda ponuja pouk naslednjih neobveznih izbirnih predmetov:

  • umetnost
  • računalništvo
  • šport

Za učence 7., 8. in 9. razreda pa se izvaja pouk drugega tujega jezika (nemščina, francoščina, italijanščina, hrvaščina, madžarščina) kot neobvezni izbirni predmet.

Neobvezni izbirni predmeti omogočajo učencu, da lahko obiskuje pouk tistega predmeta, ki ga izbere glede na svoje želje oz. sposobnosti.

Seveda pa se učenec v soglasju s starši lahko odloči, da ne bo obiskoval nobenega neobveznega izbirnega predmeta.

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

Obvezni izbirni predmeti so vključeni v predmetnik tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja, torej v 7., 8. in 9. razred. 

Kaj učenec izbira?

Učenec izbere 2 uri obveznih izbirnih predmetov, lahko pa tudi 3, če s tem soglašajo njegovi starši.

Potek pouka izbirnih predmetov in ocenjevanje

  • Pouk izbirnega predmeta je na urniku eno uro na teden, razen izbirnega tujega jezika, ki je na urniku dve uri na teden. Nekatere vsebine (npr. turizem) lahko tečejo izjemoma tudi strnjeno izven rednega urnika (ogledi, izleti …). Obisk pouka izbirnih predmetov je obvezen, predmeti se ocenjujejo s številčnimi ocenami od 1 do 5.
  • Če je učenec izbral dva izbirna predmeta, bosta ocenjena oba in obe oceni vpisani v spričevalo. Če je učenec izbral tri predmete, bodo prav tako ocenjeni vsi trije, vse tri ocene bodo vpisane v spričevalo. Učenec napreduje v naslednji razred le v primeru, da ima vse predmete, torej tudi izbirne, ocenjene s pozitivno oceno.

Oprostitev sodelovanja pri izbirnih predmetih

  • Učenec 7., 8. in 9. razreda, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom (v našem primeru je to Glasbena šola Ormož), je na predlog staršev lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. O oprostitvi odloči ravnatelj.
  • Starši posredujejo pisno vlogo, ki ji priložijo potrdilo o vpisu v glasbeno šolo. V vlogi se zapiše, ali želijo, da je učenec oproščen pouka izbirnih predmetov v celoti ali le v eni uri tedensko. V primeru naknadnega vpisa v glasbeno šolo starši posredujejo vlogo najkasneje do 31. avgusta.

Na spodnjih povezavah najdete predstavitve ponujenih izbirnih predmetov za šolsko leto 2023/2024:

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA 4., 5. IN 6. RAZRED povezava Publikacija 4 5 6 r www

OBVEZNI IZBIRNI PREDMET ZA 7. RAZRED- povezava  publikacija_OIP 7r 23 24

OBVEZNI IZBIRNI PREDMET ZA 8. RAZRED-povezava   publikacija_oip 8R 23 24

OBVEZNI IZBIRNI PREDMET ZA 9. RAZRED- povezava publikacija_oip 9R 23 24

(Skupno 247 obiskov, današnjih obiskov 1)