Izbirni predmeti 2022/23 na naši šoli

Kaj so izbirni predmeti

Izbirni predmeti so način prilagajanja osnovne šole individualnim razlikam in interesom učencev. So priložnost, da učenci ob lastni izbiri teh predmetov poudarijo in razvijajo svoje močne strani in sposobnosti ter se pri njih dokažejo. Učenci se lahko odločajo za določen izbirni predmet tudi z vidika nameravanega nadaljnjega šolanja.

 Izbirni predmeti so vključeni v predmetnik tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja, torej v 7., 8. in 9. razred. Šola mora ponuditi pouk najmanj treh izbirnih predmetov iz družboslovno-humanističnega sklopa in najmanj treh iz naravoslovno-tehničnega sklopa. V okviru družboslovno-humanističnega sklopa mora šola ponuditi pouk tujega jezika, nekonfesionalni pouk o verstvih in etiki ter pouk retorike.

Kaj učenec izbira?

Učenec izbere 2 uri izbirnih predmetov, lahko pa tudi 3, če s tem soglašajo njegovi starši.

 Učenec ima možnost naslednje izbire in kombinacije:

  •  v primeru, da se učenec odloči za dve uri tedensko, ima možnost, da izbere dva enourna predmeta ali enega, ki traja 2 uri (tuji jezik je edini izbirni predmet, ki traja dve uri tedensko);

  •  v primeru, da se v soglasju s starši odloči za tri ure tedensko, pa ima možnost izbire v naslednjih kombinacijah – 3 predmete, če so enourni, oz. 2 predmeta, če je eden izmed predmetov dvourni in en enourni.

Učencem ni več potrebno izbirati predmetov iz obeh sklopov (vsi izbrani izbirni predmeti so lahko iz istega sklopa).

Potek pouka in ocenjevanje

Pouk izbirnega predmeta je na urniku eno uro na teden, razen izbirnega tujega jezika, ki je na urniku dve uri na teden. . Obisk pouka izbirnih predmetov je obvezen, predmeti se ocenjujejo s številčnimi ocenami od 1 do 5.  Če je učenec izbral dva izbirna predmeta, bosta ocenjena oba in obe oceni vpisani v spričevalo. Če je učenec izbral tri predmete, bodo prav tako ocenjeni vsi trije, vse tri ocene bodo vpisane v spričevalo. Učenec napreduje v naslednji razred le v primeru, da ima vse predmete, torej tudi izbirne, ocenjene s pozitivno oceno.

Oprostitev sodelovanja pri izbirnih predmetih

Učenec 7., 8. in 9. razreda, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom (v našem primeru je to Glasbena šola ), je na predlog staršev lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. O oprostitvi odloči ravnatelj. Starši posredujejo pisno vlogo, ki ji priložijo potrdilo o vpisu v glasbeno šolo. V vlogi se zapiše, ali želijo, da je učenec oproščen pouka izbirnih predmetov v celoti ali le v eni uri tedensko. V primeru naknadnega vpisa v glasbeno šolo starši posredujejo vlogo najkasneje do 31. avgusta.

Zamenjava izbirnega predmeta

Učenci se v skupine izbirnih predmetov razvrstijo do začetka novega šolskega leta. V septembru  lahko skupino še zamenjajo, vendar le pod pogojem, da je v skupini, kamor želijo, še prostor, in da se urnik nove skupine sklada z urnikom učenca. Od oktobra dalje prestopi niso več možni.

Obvezni izbirni predmeti v šolskem letu 2022/23 od 7. do 9. razreda:

IZBIRNI PREDMET KRATICA RAZREDI, št. učencev ŠT. UČENCEV, skupaj ŠT. UR NA TEDEN ŠT. UR NA LETO UČITELJ
LIKOVNO SNOVANJE 1 LS1

7. a: 3

8. a: 9

9.a: 1

13 1 35/32 Zdenka Šafarič
TELEVIZIJA TEV 9.a: 19 19 1 32 Marko Lalić
SODOBNA PRIPRAVA HRANE SPH 8. a: 11 11 1 35 Barbara Colnarič
PLES PLE 7. a: 6 6 1 35 Tadeje Vrbnjak Zorman
MATEMATIČNA DELAVNICA 7 MD7

7. a: 3

8.a: 8

11 1 35 Tadeja Vrbnjak Zorman
UREJANJE BESEDIL UBE

 7. a: 4

8.a: 7

11 1 35 Drago Slavinec
OBDELAVAGRADIV – LES OGL

7. a: 9

8. a: 3

12 1 35 Drago Slavinec
ŠPORT ZA SPROSTITEV ŠSP 7.a 14 1 35 Herman Prejac
ŠPORT ZA ZDRAVJE ŠZZ 8.a 11 1 35 Herman Prejac
IZBRANI ŠPORT – ODOJKA IŠP 9.a 19 1 32 Herman Prejac

Učenci morajo izbrati dve uri izbirnih predmetov, lahko pa tudi tri ure. Izbor izbirnih predmetov po številu ur po posameznih razredih prikazuje tabela 5. Nekoliko manj kot 80 % učencev 3. VIO si je izbralo 2 uri izbirnih predmetov, kar pomeni dva izbirna predmeta. Učenec, ki se vzporedno izobražuje v drugem javno veljavnem programu, je lahko oproščen obiskovanja izbirnih predmetov. Učenec 8.r je oproščen obiska 1 ure izbirnega predmeta.

Razred Št. učencev v razredu Št. učencev: 2 uri IP Št. učencev: 3 ure IP Število IP Nabor IP
7.a 16 9 7 6 LS1, PLE, UBE, ŠSP, MD7, OGL
8.a 23 19* 4 6 LS1, SPH, ŠZZ, MD7, UBE, OGL
9.a 19 18 1 3 IŠP, TEV, UBE, LS1
Skupaj 58 46 12 / /

Neobvezni izbirni predmeti v šolskem letu 2022/23 od 7. do 9. razreda:

V drugem vzgojno izobraževalnem obdobju so lahko učenci in njihovi starši izbirali med naslednjimi neobveznimi izbirnimi predmeti: umetnost, računalništvo, nemščina in šport. V tretjem vzgojno izobraževalnem obdobju so lahko učenci izbrali tuji jezik nemščino. Po interesu učencev smo v drugem vzgojno izobraževalnem obdobju oblikovali 2 skupini, v tretjem vzgojno izobraževalnem obdobju pa eno skupino neobveznih izbirnih predmetov, čeprav bi jih po številu učencev lahko dve, vendar je bil interes pri učencih manjši. V prvem razredu se izvaja pouk neobveznega izbirnega predmeta angleščina. Podroben prikaz neobveznih izbirnih predmetov se nahaja v tabeli 7.

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET VIO/RAZRED ŠT. UČENCEV ŠT. UR NA TEDEN ŠT. UR NA LETO UČITELJ
ANGLEŠČINA 1.     a 17 2 70 Sara Kramberger
ŠPORT 2. VIO  ( 4.a: 17, 5.a: 8, 6.a: 17)         42 1+1+1 35+35+35 Herman Prejac
NEMŠČINA 3. VIO (7.a: 7, 8.a:6, 9.a: 4) 17 2 70 Tanja Hebar

(Skupno 283 obiskov, današnjih obiskov 1)