Strokovni delavci na naši šoli:

1. triada

Ime in priimek Poučuje
Milena Korpar Majcen 1. razred
Marija Lorenčič 2. razred
Pepca Kupčič 3. razred
Štefanija Šalamija Jutranje varstvo, 2. strokovna delavka v 1. razredu.

 

2. triada

Ime in priimek Poučuje
Zdravko Majcen 4. razred
Zvonka Lalič 5. razred
Irena Korenčič Podaljšano bivanje

 

3. triada

Ime in priimek Poučuje
Barbara Colnarič Naravoslovje, Biologija, Kemija 8, Vodjinja šolske prehrane, laborant.
Tanja Hebar Slovenščina, Nemščina, Angleščina, Gledališki klub.
Kristina Hekić Matematika.
Monika Kelenc Glasbena umetnost, OPZ, MPZ.
Marko Lalić Zgodovina, Podaljšano bivanje, Državljanska in domovinska kultura ter etika, Vzgoja za medije.
Zlatka Majcen Slovenščina.
Mateja Munda Angleščina,.
Herman Prejac Šport, Šport za sprostitev, Šport za zdravje, Izbrani šport – rokomet.
Silva Rakuša Nemščina fakultativa, Geografija, Podaljšano bivanje, Jutranje varstvo.
Drago Slavinec Tehnika in tehnologija, Fizika, Računalniška omrežja, Obdelava gradiv les, Računalnikar organizator informacijskih dejavnosti.
Zdenka Šafarič Likovna umetnost, Glasbena umetnost 3. r, Likovno snovanje, Podaljšano bivanje.
Tadeja Vrbnjak Zorman Knjižničarka, Matematika, Podaljšano bivanje.

Vzgojiteljski, učiteljski oziroma predavateljski zbor sestavljajo strokovni delavci javnega vrtca oziroma šole.

Vzgojiteljski, učiteljski oziroma predavateljski zbor:

– obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih z vzgojno-izobraževalnim delom,

– daje mnenje o letnem delovnem načrtu,

– predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov ter dejavnosti,

– odloča o posodobitvah programov vzgoje in izobraževanja in njihovi izvedbi v skladu s predpisi,

– daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja,

– daje pobude za napredovanje strokovnih delavcev in mnenje o predlogih ravnatelja,

– odloča o vzgojnih ukrepih in

– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

Strokovni zbori

Učiteljski zbor

Naloga učiteljskega zbora je, da: obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih povezanih s pedagoškim procesom, daje predloge k LDN, predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov ter dejavnosti, odloča o posodobitvah vzgojno-izobraževalnega procesa, odloča o vzgojnih ukrepih,…

 Oddelčni učiteljski zbor

Oddelčni učiteljski zbor obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko v oddelku, oblikuje individualizirane programe za delo z nadarjenimi in z učenci s posebnimi potrebami ter učnimi težavami, odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom

Razrednik

Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne in učne rezultate oddelka, skrbi za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev, sodeluje s starši, šolsko svetovalno službo in drugimi strokovnimi sodelavci, odloča o vzgojnih ukrepih.

 Sorazrednik

Sorazrednik pomaga razredniku pri vodenju razreda in prevzame vlogo razrednika ob daljših odsotnostih razrednika.

 Strokovni aktivi

V strokovnih aktivih so zbrani učitelji, ki zaradi svoje sestave lahko na osnovi svojih kompetenc razpravljajo o strokovnih vprašanjih. Na šoli so organizirani trije strokovni aktivi. Strokovni aktivi pripravijo program dela za tekoče šolsko leto. Strokovni aktivi med seboj sodelujejo. Strokovni aktivi se sestanejo najmanj dvakrat v šolskem letu. Program dela strokovnih aktivov za šolsko leto 2015/16 se nahaja v arhivu šole.

Vrsta aktiva Razredi Vodja aktiva
Aktiv razredne stopnje 1, 2, 3, 4, 5 Marija Lorenčič
Aktiv predmetne stopnje 6, 7, 8, 9 Tanja Hebar
Aktiv podaljšanega bivanja 1, 2, 3, 4, 5 Zdenka Šafarič