Predstavniki staršev v Svetu staršev Osnovne šole Sveti Tomaž:

Vrtec Skupina Predstavnik -ca Elektronski naslov
Vrtec 1 Ingrid Kralj
Vrtec 2 Adrijana Perko adrijanaperko27@gmail.com
Vrtec 3 Marko Lalić marko.lalic@ostomaz.si
Vrtec 4 Ina Kovše
Osnovna šola Razred Predstavnik -ca  Elektronski naslov
1. razred Blanka Kosi Raušl kosiblanka963@gmail.com
2. razred Andreja Fridman Vidovič andreja.fridman@gmail.com
3. razred  Anita Ivanuša anita.ivanusa@gmail.com
4. razred  Aleš Bukovič bukovicales@gmail.com
5. razred  Andrej Hebar hebar.andrej@gmail.com
6. razred Marija Štrumelj marija.strumelj78@gmail.com
7. razred Valerija Plejnšek valerija.marin@gmail.com
8. razred  Mateja Hržič mateja.hrzic@gmail.com
9. razred Natalija Mlakar mlakar.natalija@gmail.com

Svet staršev šole:

 • predlaga nadstandardne programe,
 • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
 • daje mnenje o predlogu programa razvoja šole in o letnem delovnem načrtu,
 • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
 • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno – izobraževalnim delom,
 • voli predstavnike v svet šole,
 • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

Svet staršev na začetku šolskega leta lahko sprejme program dela, v katerem natančneje opredeli naloge in usmeritve za delo.

Poleg zakonsko opredeljenih nalog  lahko svet staršev še:

 • sprejema letni program delovanja sveta staršev;
 • poda svoje mnenje na vsa vprašanja, predloge in pobude, ki so naslovljene na svet staršev;
 • voli in razrešuje predsednika sveta staršev in njegovega namestnika;
 • imenuje člane delovnih skupin;
 • zagotavlja in oblikuje načine povezovanja staršev v oddelkih s svetom staršev in svetom šole;
 • odloča o sodelovanju sveta staršev z drugimi šolami in organizacijami;
 • sprejema spremembe Poslovnika delovanja sveta staršev z dvotretjinsko večino vseh članov sveta staršev;
 • razpravlja o perečih vprašanjih, ki se tičejo otrok in o tem oblikuje mnenje.