Predstavniki staršev v Svetu staršev Osnovne šole Sveti Tomaž v šol. letu 2018/19:

Vrtec Skupina Predstavnik -ca
Oddelek 1 Gregor Cvetko
Oddelek 2 Saša Voršič- zapisnikarica
Oddelek 3 Aleksandra Majcen
Oddelek 4 Adrijana Perko
Oddelek 5 Marko Lalić
Osnovna šola Razred Predstavnik -ca  
1. razred Ina Kovše
2. razred Bojan Hebar
3. razred Blanka Kosi Raušl
4. razred Andreja Fridman Vidovič- predsednica
5. razred Anita Ivanuša
6. razred  Aleš Bukovič
7. razred Andrej Hebar
8. razred  Marija Štrumelj
9. razred Valerija Plejnšek

Svet staršev šole:

 • predlaga nadstandardne programe,
 • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
 • daje mnenje o predlogu programa razvoja šole in o letnem delovnem načrtu,
 • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
 • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno – izobraževalnim delom,
 • voli predstavnike v svet šole,
 • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

Svet staršev na začetku šolskega leta lahko sprejme program dela, v katerem natančneje opredeli naloge in usmeritve za delo.

Poleg zakonsko opredeljenih nalog  lahko svet staršev še:

 • sprejema letni program delovanja sveta staršev;
 • poda svoje mnenje na vsa vprašanja, predloge in pobude, ki so naslovljene na svet staršev;
 • voli in razrešuje predsednika sveta staršev in njegovega namestnika;
 • imenuje člane delovnih skupin;
 • zagotavlja in oblikuje načine povezovanja staršev v oddelkih s svetom staršev in svetom šole;
 • odloča o sodelovanju sveta staršev z drugimi šolami in organizacijami;
 • sprejema spremembe Poslovnika delovanja sveta staršev z dvotretjinsko večino vseh članov sveta staršev;
 • razpravlja o perečih vprašanjih, ki se tičejo otrok in o tem oblikuje mnenje.
(Skupno 103 obiskov, današnjih obiskov 1)