Svet osnovne šole Sveti Tomaž ima štiriletni mandat. Sestavljajo ga:

Predstavniki ustanovitelja Občine Sveti Tomaž Zinka Hartman zinka.hartman@sv-tomaz.si
Irena Slana irenaslana56@gmail.com
Ivana Reihss
Predstavnice staršev Saša Voršič sasa.vidovic@gmail.com
Andreja Fridman Vidovič andreja.fridman@gmail.com
Andrej Hebar
Predstavnice OŠ Sveti Tomaž Zdenka Šafarič (predsednica) zdenka.safaric@ostomaz.si
Drago Slavinec drago.slavinec@ostomaz.si
Maja Žnidarič maja.znidaric@ostomaz.si
Mateja Munda mateja.munda@ostomaz.si
Valerija Gregorin valerija.gregorin@vrtecostomaz.si
Svet javnega vrtca oziroma šole imenuje in razrešuje ravnatelja vrtca oziroma šole, sprejema program razvoja vrtca oziroma šole, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi, sprejme letno poročilo o samoevalvaciji šole oziroma vrtca, odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov, obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki, odloča o pritožbah v zvezi s statusom, vajenca, dijaka, študenta višje šole in odraslega kot drugostopenjski organ, če z zakonom ni določeno drugače, o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja, obravnava zadeve, ki mu jih predloži vzgojiteljski, učiteljski, andragoški oziroma predavateljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev, skupnost učencev, vajencev, dijakov ali študentov in opravlja druge naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi.